image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Закони України та Постанови Кабінету Міністрів України


Закон України "Про Освіту"

Закон України "Про Вищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (для аспірантів та докторантів набору після 2016 року)

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

Накази та розпорядження Міністерства освіти і науки України


Наказ МОН України № 102 від 25.01.2021 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки"

Наказ МОН України № 164 від 10.02.2021 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка"

Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"

Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації"

Наказ МОН України № 174 від 06.02.2017 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Наказ МОН України № 952 від 05.08.2016 "Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів"

Наказ МОН України № 13 від 14.01.2016 "Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

Наказ МОН України № 484 від 25.05.2022 "Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти"

Лист МОН України № 1/9-434 від 09.07.2018 "Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін» та Рекомендації щодо структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни"

Лист МОН України № 1/9-249 від 14.05.2020 "Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій"

Перелік наукових фахових видань

Положення та розпорядження ННЦ "ІЕКВМ"


Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про апеляцію результатів перевірки знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про вчену раду ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про Раду молодих вчених ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про Приймальну комісію ННЦ "ІЕКВМ" в 2022 році

Антикорупційна програма ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про політику попередження і боротьби з дискримінацією та сексуальними домаганнями в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про академічну доброчесність в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про запобігання академічному плагіату в ННЦ "ІЕКВМ"

Кодекс академічної доброчесності ННЦ "ІЕКВМ"

Етичний кодекс ННЦ "ІЕКВМ"

Декларація про дотримання академічної доброчесності працівником в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про гаранта науково-освітньої програми в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про забезпечення права на вибір здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти навчальних дисциплін в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про педагогічну (асистентську) практику здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу, періодичного перегляду освітніх програм в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про проектні групи і групи забезпечення з розроблення та супроводження освітньо-наукових програм в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про стейкхолдерів освітньо-наукової програми з підготовки здобувачів наукового ступеня в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення академічну мобільність ННЦ "ІЕКВМ"

Критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчальної діяльності здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ННЦ "ІЕКВМ"

Положення про порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти ННЦ "ІЕКВМ", отриманих у неформальній освіті

Розпорядження про реалізацію права на освіту особами з особливими освітніми потребами в ННЦ "ІЕКВМ"

Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі ННЦ "ІЕКВМ" за рахунок державного замовлення (зразок)