image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ
ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НАЦІОНАЛЬНОГО
НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»


Вище керівництво Випробувального центру Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (далі – ВЦ) зобов’язується дотримуватися сталої професійної практики і надавати високоякісні послуги з проведення лабораторних досліджень, які максимально задовольнятимуть потреби та очікування замовників у одержанні неупереджених, достовірних та об’єктивних результатів, а також відповідатимуть вимогам чинного законодавства України.

Керівництво Випробувального центру в особі керівника ВЦ несе цілковиту відповідальність за ефективне функціонування системи управління та її постійне поліпшення, для чого періодично переглядає політику у сфері якості та її цілі. Керівництво ВЦ зобов’язується: не втручатися у поточні справи ВЦ, але спрямовувати його діяльність таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів випробувань; вживати адекватних заходів для захисту співробітників ВЦ від будь-якого невиправданого, внутрішнього та зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тисків.

Вище керівництво гарантує, що відповідні процеси обміну інформацією встановлені у ВЦ та обмін інформацією відбувається з урахуванням результативності системи управління.

Співробітники ВЦ зобов’язані дотримуватись конфіденційності стосовно інформації і прав власності замовника при проведенні досліджень. Це означає, що будь-яка інформація не може бути розголошена без згоди замовника за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством України.

Випробувальний центр надає послуги згідно зі сферою акредитації.

Співробітники ВЦ, що беруть участь у проведенні досліджень, обов’язково ознайомлені з документацією системи управління та дотримуються у своїй діяльності встановлених політик та процедур.

Керівництво ВЦ бере на себе відповідальність за реалізацію Політики у сфері якості, забезпеченість ресурсами для досягнення цілей, залучаючи співробітників ВЦ до удосконалення процесного підходу системи управління у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.Керівник ВЦ ННЦ «ІЕКВМ»,
доктор ветеринарних наук,
професор, академік НААН
Б. Т. Стегній