image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

НАУКОВІ ШКОЛИ
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ
«ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»


За майже 100 років активної різнопланової наукової діяльності у ННЦ «ІЕКВМ» сформувалась та успішно розвивається низка наукових шкіл.


Наукова школа з вивчення інфекційних хвороб птиці започаткована під керівництвом професорів Прокоф'євої М. Т. та Дорошка І. М., успішно продовжена їхніми учнями — чл.-кор. НААН Германом В. В., академіком НААН Бабкіним В. Ф., канд. вет. наук Кіпричем В. В., Цімохом П. П.

З 2001 року її очолює академік НААН Стегній Б. Т. Він підготував таких докторів ветеринарних наук як Музика Д. В., Фотіна Т. І., Обуховська О. В., Наливайко Л. І., Герілович А. П., під його керівництвом захищено низку кандидатських дисертацій, зокрема Усова Л. П., Музика Н. М. Науковцями запропоновано та впроваджено понад 40 ефективних біопрепаратів для профілактики та діагностики основних вірусних і бактеріальних хвороб птиці.

Зокрема, підтвердженням авторитету, значного наукового потенціалу науковців відділу вивчення хвороб птиці стала їхня активна участь у загальнодержавних заходах щодо запобігання поширенню та ліквідації високопатогенного грипу птиці в Україні у 2004–2005 рр. На виконання Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з інфекційними хворобами» розроблено проект Програми протидії високопатогенному грипу птиці, представлені обґрунтування доцільності розробки вітчизняної вакцини та засобів моніторингу та діагностики цієї хвороби. У 2006 році на базі відділу розпочала свою роботу референс-лабораторія з грипу птиці, створена згідно з Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу птиці та мінімізації наслідків можливої пандемії грипу» та рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України щодо недопущення розповсюдження високопатогенного грипу птиці на території України.

Також здійснена реконструкція приміщень референс-лабораторії за вимогами міжнародних стандартів, оснащення лабораторії необхідними приладами та устаткуванням, значна увага приділяється міжнародному науково-технічному співробітництву, у тому числі з провідними референс-лабораторіями з інфекційних хвороб птиці.

Особлива увага приділяється моніторингу епізоотичної ситуації щодо високопатогенного грипу та ньюкаслської хвороби серед птахопоголів’я промислового та приватного сектору, дикої фауни південних і східних областей України, розробці та випробуванню засобів специфічної профілактики та діагностики цих хвороб. Зокрема, розроблено інактивовані вакцини проти високопатогенного грипу птиці зі штамів Н5N1 та Н5N3, а також комбіновану вакцину проти високопатогенного грипу птиці (Н5N1) та ньюкаслської хвороби, тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1–Н14 та підтипу Н5N1 у реакції затримки гемаглютинації, РНК високопатогенного вірусу грипу птиці субтипу Н5N1 методом полімеразної ланцюгової реакції та інші.

На цей час зусилля науковців зосереджені на дослідженні екології збудників і джерел транскордонних зоонозних вірусних і бактеріальних інфекцій диких птахів, виявлення нових патогенів, їх джерел, шляхів їх інтродукції в інші географічні зони, та розробленні сучасної системи моніторингу, прогнозування, специфічної профілактики та контролю вірус-бактеріальних асоціацій у сільськогосподарської птиці в рамках концепції «Єдиного здоров’я» у зв’язку зі змінами клімату.

Серед продовжувачів славних традицій цієї наукової школи можна назвати канд. вет. наук Рулу О. М., Стегнія А. Б., Ткаченка С. В. та багатьох інших молодих науковців.

Підтвердженням важливого значення наукових здобутків з ветеринарного забезпечення птахівництва стало присудження у 2009 р. групі науковців ННЦ «ІЕКВМ» — академіку НААН БСтегнію Б. Т., чл.-кор. НААН Геріловичу А. П., докт. вет. наук Музиці Д. В., канд. біол. наук Стегній М. Ю. та канд. вет. наук Рулі О. М. — Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження вітчизняної системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці.


Наукова школа з вивчення з вивчення хвороб свиней заснована чл.-кор. ВАСГНІЛ Кулеском І. Й., значний внесок у її розвиток зробили такі вчені як Лисенко І. П., Пашов Т. В., Собко А. І., Шиков О. Т., Цимбал О. М., Конаржевський К. Є. Вагомими науковими доробками цієї школи можна вважати створення кристал-віолет вакцини проти класичної чуми свиней, за розробку якої проф. Кулеско І. Й. був удостоєний Державної премії (1947 р.), а також розробку унікальної системи ерадикації хвороби Ауєскі, яка включає інактивовану вакцину та діагностикум «Аулергін» для прижиттєвого виявлення свиней-носіїв збудника (Цимбал О. М., Конаржевський К. Є.). На цей час у лабораторії вивчення хвороб свиней, очолюваній доц. А. І. Бузуном, проводиться удосконалення системи біобезпеки промислового свинарства щодо асоційованих репродуктивно-неонатальних інфекцій (РРСС, цирко-, ХА, ензоотична діарея свиней, пастерельоз) на основі моніторингу епізоотичної ситуації щодо основних інфекційних хвороб свиней і створених оригінальних засобів специфічної профілактики та діагностики неонатально-репродуктивних вірусних і бактеріальних інфекцій свиней, вивчаються закономірності поширення та механізми утворення ензоотичних вогнищ африканської чуми свиней у євразійському нозоареалі.


Наукова школа з вивчення бактеріальних хвороб великої рогатої худоби. Фундатором напряму з вивчення бруцельозу був проф. Жованік П. М., Значним успіхом цієї школи можна вважати ліквідацію на території України (1976 р.) бруцельозу — хвороби, спільної для людей і тварин. Вагомий внесок у цю роботу зробили такі вчені, як проф. Пашковський А. Н., проф. Бабкін А. Ф. та інші. В останні роки цей напрям успішно очолює квнд. вет. наук Болотін В. І. Учені лабораторії вивчення бруцельозу активно проводять моніторинг та вивчення молекулярно-генетичних характеристик збудників бруцелаовісної інфекції, хламідіозу, ієрсиніозу, кампілобактеріозів, розробку відповідних діагностичних і лікувально-профілактичних засобів, у тому числі з використанням молекулярно-генетичних методів і рекомбінантних біотехнологій.

Імена засновника напряму з вивчення туберкульозу проф. Говорова О. М., інших ветеринарних фтізіатрів — проф. Кассіча Ю. Я., проф. Кочмарського А. Ф., чл.-кор. НААН Завгороднього А. І., проф. Палія А. П. набули визнання у широких колах фахівців ветеринарної медицини. Розроблено та впроваджено в біопромислових масштабах технології виготовлення сухих очищених ППД-туберкулінів для ссавців та птиці, алергену з атипових мікобактерій (ААМ) для диференційної діагностики туберкульозу, запропоновано удосконалені методи діагностики захворювання, установлено значення та патогенні властивості атипових мікобактерій. Продовжується пошук ефективних дезінфектантів для використання їх у системі боротьби з цим захворюванням. Канд. вет. наук Позмогова С. А., Білушко В. В., Калашник М. В. активно долучилися до вивчення імунобіологічних властивостей, еко-географічних особливостей та ризиків поширення збудника паратуберкульозу великої рогатої худоби, а також визначення генетичних маркерів і філогенетичних взаємозв’язків популяцій мікобактерій на території України.

Досягнення дослідників за цим напрямом високо оцінені державою — у 2017 році за роботу «Система епізоотологічного моніторингу, діагностики, профілактики та оздоровлення тваринництва України від туберкульозу» науковці ННЦ «ІЕКВМ» Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Герілович А. П, Палій А. П., Позмогова С. А. удостоєні Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Фундатором напряму вивчення бактеріальних хвороб у ННЦ «ІЕКВМ» став проф. Фортушний В. А., під керівництвом якого, починаючи з 50-х років минулого століття, розпочалося вивчення ролі кишкової палички та інших умовно-патогенних бактерій у виникненні масових шлунково-кишкових захворювань молодняку сільськогосподарських тварин, виявлено та досліджено фактори їхньої патогенності, на основі яких створюються відповідні засоби специфічної профілактики. На основі даних щодо вивчення мікробіоценозу кишечнику розроблено ефективні пробіотики та вакцини для лікування та профілактики бактеріальних інфекцій шлунково-кишкового тракту телят і поросят. У проведення цих досліджень вирішальний внесок зробили академіки НААН Фукс П. П., Головко А. М., Ушкалов В. О. професори Гнатенко Г. В., Конаржевський К. Є. Зараз цей напрям досліджень з урахуванням сучасних тенденцій вирішення проблеми продовжують кандидати наук Гадзевич Д. В., Гадзевич О. В. та Гужвинська С. О.


Наукова школа з вивчення вірусних хвороб великої рогатої худоби. Близько 20 років Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини був центром вивчення ящуру в Україні, тут досліджено біологію вірусу ящуру, патогенез захворювання, розроблено методи профілактики, діагностики та організаційні заходи боротьби з ящуром під керівництвом відомих учених-вірусологів, професорів Рево М. В., Петренка Б. Г., Андреєва Є. В., Дуднікова А. І. та інших. Велике значення для забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва країни мали дослідження наукової школи проф. Андреєва Є. В. та академіка УААН Фукс П. П., докт. вет. наук Чечоткіної Н. П., канд. вет. наук Стеценка В. І. та інших співробітників Інституту, які були спрямовані на викорінення вірусних респіраторних, шлунково-кишкових і репродуктивних хвороб великої рогатої худоби вірусної етіології. Зокрема, розроблено моно- та асоційовані вакцини проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу, рота- і коронавірусних інфекцій, ешерихіозу та відповідні діагностикуми. За теперішнього часу науковцями лабораторії вірусології канд. вет. наук Корнєйковим О. М., Прохорятовою О. В., Філатовим С. В. та іншими розширено дослідження за такими актуальними напрямами як вивчення ризиків заносу збудників з урахуванням біоекології комах–векторів їх передачі та поширення, розробка методики прогнозування та поширення емерджентних транскордонних арбовірусних інфекцій (блутанг та хвороба Шмалленберг) на основі геоінформаційних систем.


Наукова школа з вивчення лейкозу великої рогатої худоби. Досить вагомими є наукові доробки академіка НААН Бусола В. О., докт. вет. наук Бабкіна А.Ф, канд. вет. наук Шикова О. Т., Цимбал В. І., Кіприча В. В., Горбатенка С. К., Корнєйкова О. М. та інших науковців щодо вивчення лейкозу великої рогатої худоби. Ними на основі результатів досліджень епізоотології та патогенезу захворювання створена та впроваджена система широкомасштабних заходів боротьби, що дозволило знизити інтенсивність прояву епізоотичної ситуації з епізоотії до спорадії. Науковцями розроблено метод та засіб діагностики лейкозу з використанням РІД, обсяги виробництва якого задовольняють потреби держави у препараті, при цьому технологія його виготовлення постійно удосконалюється. Зокрема, на цей час створені та впроваджуються у виробництво рідкий стабілізований та ліофілізований антигени для РІД (академік НААН Стегній Б. Т., кандидати наук Стегній М. Ю., Вовк С. І., Горбатенко С. К. та інші). Більш ніж 50-річна наукова діяльність за цим напрямом увінчалась присудженням Державної премії України у галузі науки і техніки за 2016 р. за науково-практичну роботу «Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби». Лауреатами Премії стали співробітники ННЦ «ІЕКВМ» академік НААН Бусол В. О., канд. вет. наук Горбатенко С. К. та канд. біол. наук Коваленко Л. В.

За останні роки коло наукових інтересів учених-лейкозологів ННЦ «ІЕКВМ» розширилось у напряму вивчення молекулярно-біологічних механізмів інфекційного процесу за інших повільних інфекцій великої рогатої худоби (вірусного імунодефіциту та спумавірусної інфекції).


Наукова школа з молекулярної епізоотології та діагностики. У 2001 р. в Інституті докт. біол. наук Лиманською О. Ю. започатковано новий напрям наукового пошуку — молекулярно-генетичні дослідження, який продовжили доктори наук Лиманський О. П., Коваленко А. М., чл.-кор. НААН Герілович А. П. На сьогодні лабораторію молекулярної діагностики та епізоотології очолює канд. біол. наук Солодянкін О. С,. Різнопланові дослідження з використанням молекулярно-генетичних методів проводяться докт. біол. наук Лиманською О. Ю., канд. вет. наук Рудовою Н. Г. Серед основних наукових пріоритетів — розробка нових та удосконалення існуючих засобів моніторингу інфекційних хвороб і вивчення філогенетичних взаємозв’язків їх збудників з використанням ПЛР, секвенування геномів вірусів і бактерій. Під керівництвом канд. вет. наук Ареф’єва В. Л. та за участі канд. вет. наук Дідик Т. Б. проводиться вивчення молекулярно-генетичних маркерів антибіотикорезистентності епідеміологічно значимих видів збудників бактеріальних захворювань. У доробку науковців вітчизняні імпортозаміщуючі ПЛР-тест-системи для діагностики африканської чуми свиней та нодулярного дерматиту, лейкозу, вірусної діареї, вірусних хвороб свиней та інші. Одним з перспективних напрямів досліджень на цей час є застосування рекомбінантних технологій для отримання маркерних та протективних білків збудників вірусних і бактеріальних хвороб тварин, які проводять молоді науковці канд. вет. наук Білойван О. В., Кіт М. Ю.


Наукова школа з біотехнології упродовж останніх 35 років функціонує на базі лабораторії біотехнології, яка займається вивченням, отриманням і підтриманням первинних і перещеплюваних культур тканин тваринного походження. Серед найбільш відомих науковців, які працювали за цим напрямом, можна назвати академіків НААН Краснікова Г. А. та Стегнія Б. Т., докт. вет. наук Наумець З. П., Білоконя В. С., канд. вет. наук Конозенка П. О., Соловйова С. Т., а також Беруса П. Т. На цей час лабораторію очолює канд. біол. наук Стегній М. Ю. Під її керівництвом проведено дослідження впливу кріоконсервації та наночасток на біологічні об’єкти, розроблено принципи біологічно-безпечного зберігання та обліку збудників інфекційних хвороб, продовжується впровадження у виробництво розробленої бівалентної інактивованої вакцини проти хвороби Марека та створена нова вакцина на основі трьох серотипів збудника цього захворювання. Розпочато наукові дослідження щодо клонування перещеплюваної культури клітин FLK-BLV з метою підвищення активності та специфічності антигенів для діагностики лейкозу великої рогатої худоби.

Зусиллями співробітників лабораторії біотехнології зібрана та підтримується унікальна Колекція клітинних культур, якій за Постановою Кабінету Міністрів України у 2004 р. надано статус Національного надбання. З метою збереження біля 40 ліній перещеплюваних клітин активно проводяться дослідження з молекулярно-генетичного контролю їхніх автентичності та контамінації мікоплазмами та вірусами.


Наукова школа ветеринарної токсикології, якості та безпечності сільськогосподарської продукції. Засновником є академік ВАСГНІЛ Гладенко І. М. Основними напрямами її роботи є вивчення фармакології лікарських засобів та токсикології пестицидів, визначення їх гранично допустимих рівнів у кормах, продуктах тваринництва та меді. Академіком НААН Малиніним О. О., чл.-кор. НААН Куцаном О. Т., проф. Шуляком В. Д., Ярошенком В. І., канд. вет. наук Шевцовою Г. М., Ярошенко М. О., Герілович І. О. та іншими співробітниками розроблено комплекс заходів щодо запобігання розвитку кормових токсикозів абіотичного (пестициди) і біотичного (мікотоксини) походження, що має важливе значення для вирішення екологічних проблем і забезпечення якості та безпечності тваринницької продукції. Дослідження, проведені за останні роки докт. вет. наук Оробченком О. Л. та докт. біол. наук Романько М. Є. були присвячені токсико-біохімічній оцінці біологічного впливу наносполук на організм птиці та якість птахівничої продукції.


Наукова школа з ветеринарної паразитології. Фундаторами напряму були відомі паразитологи проф. Кльосов М. Д., Іваницький В. І., Попова З. Г., пізніше його очолювали проф. Шеховцов В. С., Приходько Ю. О. Науковцями запропоновано нові препарати широкого спектру дії та схеми їх групового застосування за основних гельмінтозів свиней, овець, птиці та дрібних домашніх тварин. Широке застосування отримали створені інсектицидні принади для знищення мух, нові препарати проти комах і кліщів, що паразитують на шкірі тварин. Провідна роль у їх розробці належить канд. вет. наук Коржу К. П. та докт. вет. наук Машкею І. А., канд. біол. наук Міщенку О. О. та канд. вет. наук Машкей А. М. На цей час під керівництвом проф. Палія А. П. за участі канд. вет. наук Сумакової Н. В. розробляються та впроваджуються системи боротьби з гельмінтозами та арахноентомозами з використанням сучасних екологічно безпечних імпортозаміщуючих конкурентоздатних засобів, у тому числі дезінфектантів, та з урахуванням нових умов ведення тваринництва, підтримання належного ветеринарно-санітарного стану приміщень тваринницьких і птахівничих господарств.

В Інституті традиційно проводяться дослідження з інфекційних і паразитарних хвороб бджіл, якості та безпечності продукції бджільництва. Вони були започатковані та протягом багатьох років проводилися докт. вет. наук Ярошенком В. І., Руденком Є. В., кандидатами вет. наук Алексеєнком А. Ф., Вовком О. М., Логвіновим О. Д., Маслій І. Г., Нємковою С. М. На сьогодні цій напрям продовжують канд. вет. наук Євтушенко О. С. та Євтушенко А. В.


Наукова школа імунології, патоморфорлогії та клінічної біохімії заснована академіком НААН Красніковим Г. А. Значний обсяг наукових досліджень проведено науковцями лабораторій патоморфології та клінічної біохімії щодо вивчення клітинних і гуморальних факторів імунітету, критеріїв визначення імунодефіцитних станів і розробки засобів їх корекції (кандидати наук Антонов В. С., Шутченко П. О., Михайлова С. А., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Бойко В. С.).